Hosting trên Windows

Hosting trên Windows


Gói W-1
Dung lượng 100 MB
Băng thông 2 GB/tháng
POP3 5
Sub domain 0
Ngôn ngữ ASP.NET
MS SQL 2005 0
My SQL 0
Phí 40.000 VNĐ/tháng
Gói W-2
Dung lượng 200 MB
Băng thông 4 GB/tháng
POP3 10
Sub domain 0
Ngôn ngữ ASP.NET
MS SQL 2005 1
My SQL 0
Phí 60.000 VNĐ/tháng
Gói W-3
Dung lượng 300 MB
Băng thông 6 Gb/tháng
POP3 15
Sub domain 0
Ngôn ngữ ASP.NET
MS SQL 2005 1
My SQL 0
Phí 80.000 VNĐ/tháng
Gói W-4
Dung lượng 400 MB
Băng thông Không giới hạn
POP3 20
Sub domain 0
Ngôn ngữ ASP.NET
MS SQL 2005 1
My SQL 0
Phí 100.000 VNĐ/tháng

Các lựa chọn cộng thêm:

  • MS SQL Server: mỗi 1 database tiếp theo: 40.000 VNĐ/tháng
  • Bandwidth: mỗi 1000 MB bandwidth tiếp theo:  40.000 VNĐ/tháng
  • Webspace: mỗi 100MB Webspace tiếp theo:  40.000 VNĐ/tháng