Phần mềm in hóa đơn

13/04/2012 22:31

Quản lý và in hóa đơn

 Các chức năng chính:

  • Đăng ký sử dụng hóa đơn
  • In thông tin ra hóa đơn đặt in.
  • Khóa các hóa đơn đã in (không cho phép chỉnh sửa, xóa)
  • Khôi phục trạng thái hóa đơn
  • Xuất danh sách hóa đơn đã sử dụng ra Excel