Phần mềm quản lý đại hội cổ đông

13/04/2012 16:29

Quản lý tất cả các hoạt động trong đại hội cổ đông một cách tập trung và nhanh chóng

 Các chức năng chính:

  • Đăng ký đại biểu tham dự, in thẻ đại biểu, các phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết
  • Hiễn thị tức thời tỷ lệ cổ đông tham gia đại hội
  • Kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết
  • Hiễn thị kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết
  • Xuất các báo cáo ra Excel

File cài đặt : Download

Database : vui lòng liên hệ info@fsi.vn

Bộ gỏ tiếng Việt:

 

Tin khác