Tầm nhìn và sứ mệnh

  • Khách hàng là trọng tâm mọi hoạt động và chiến lược của Công 
  • Chất lượng, sáng tạo và hiệu quả.
  • Đảm bảo lợi ích người lao động.